Záverečný účet Obce Ružiná za rok 2018

Prehľad plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu Obce Ružiná k 31.12.2018

 

"Návrh" Rozpočet Obce Ružiná na roky 2019 - 2021

Dôvodová správa k návrhu

 

Prehľad plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu Obce Ružiná k 31.12.2017

Výročná správa o hospodárení Obce Ružiná za rok 2017

Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu obce Ružiná za rok 2017

 

Návrh - Rozpočet Obce Ružiná na roky 2018 - 2020

Dôvodová správa k návrhu

 

Rozpočet Obce Ružiná na roky 2017 - 2019

Dôvodová správa k návrhu

 

Rozpočet Obce Ružiná na roky 2016 - 2018

Dôvodová správa k návrhu

 

Návrh - Rozpočet Obce Ružiná na roky 2015 - 2017

Dôvodová správa k návrhu

 

Záverečný účet Obce Ružiná za rok 2016

Výročná správa o hospodárení Obce Ružiná za rok 2016

Prehľad plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu Obce Ružiná za rok 2016

 

Individuálna účtovná závierka Obce Ružiná k 31.12.2015

Poznámky - tabuľková časť

Poznámky - textová časť

 

Záverečný účet Obce Ružiná za rok 2015

Výročná správa o hospodárení Obce Ružiná za rok 2015

Prehľad o plnení rozpočtu Obce Ružiná za rok 2015

 

Záverečný účet Obce Ružiná za rok 2014

Výročná správa o hospodárení Obce Ružiná za rok 2014

Prehľad o plnení rozpočtu Obce Ružiná za rok 2014

Hodnotenie plnenia programov Obce Ružiná za rok 2014