Návrh - Záverečný účet obce Ružiná za rok 2017

Prehľad plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu Obce Ružiná k 31.12.2017

Výročná správa o hospodárení obce Ružiná za rok 2017