Záverečný účet Obce Ružiná za rok 2018

Prehľad plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu Obce Ružiná k 31.12.2018