Záverečný účet Obce Ružiná za rok 2016 - návrh

Prehľad o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu Obce Ružiná za rok 2016