Všeobecné záväzné nariadenie Obce Ružiná č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ružiná

 

 Všeobecné záväzné nariadenie Obce Ružiná č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady