Všeobecné záväzné nariadenie Obce Ružiná č.  /2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území Obce Ružiná