Všeobecné záväzné nariadenie Obce Ružiná č.  /2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území Obce Ružiná

"Návrh" Všeobecné záväzné nariadenie Obce Ružiná č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady