Všeobecné záväzné nariadenie obce Ružiná č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady