Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ružiná č. 1/2020 o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov

 

"NÁVRH" 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ružiná č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

18.11.2020

Aktualizované 30.11.2020

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ružiná č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

16.12.2020