Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ružiná č. 1/2020 o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov