Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ružiná č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené Uznesením obecného zastupiteľstva Obce Ružiná č. 2/2014 a účinné od 1. januára 2015. Celé znenie nájdete tu. (pdf formulár)