Všeobecné záväzné nariadenie Obce Ružiná č. 1/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Ružiná

 

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Ružiná č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území Obce Ružiná

 

 Schválené návrhy zmien Obecným zastupiteľstvom obce Ružiná