Individuálna účtovná závierka Obce Ružiná k 31.12.2015

Poznámky - tabuľková časť

Poznámky - textová časť