Záverečný účet obce Ružiná za rok 2014

Výročná správa o hospodárení obce Ružiná za rok 2014

Prehľad o plnení rozpočtu obce Ružiná za rok 2014

Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014