Záverečný účet Obce Ružiná za rok 2016 

Výročná správa Obce Ružiná za rok 2016

Prehľad o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu Obce Ružiná za rok 2016