Záverečný účet obce Ružiná za rok 2017

Prehľad plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu obce Ružiná k 31.12.2017

Výročná správa o hospodárení obce Ružiná za rok 2017

Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu obce Ružiná za rok 2017