Záverečný účet obce za rok 2018

Prehľad plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu Obce Ružiná k 31.12.2018

Výročná správa o hospodárení obce za rok 2018

Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu Obce Ružiná za rok 2018