D.E.A. AUDIT, s.r.o. - dodatok k zmluve o poskytovaní audítorských služieb - podpísané 11.1.2019, zverejnené 30.1.2019

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dodatok k dohode - podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - podpísané 11.1.2019, zverejnené 30.1.2019

Správa z administratívnej finančnej kontroly - projekt Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy v obci Ružiná - zverejnené 30.5.2018

Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - zverejnené 27.1.2019

Stredoslovenská energetika, a.s. - oznámenie o ukončení zmluvy - ukončenie 28.2.2019

Stredoslovenská energetika, a.s. - zmluva o združenej dodávke elektriny - podpísané 25.2.2019, zverejnené - 27.2.2019

Trafin Oil SK, s.r.o. - zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu - podpísané 28.2.2019, zverejnené 15.3.2019

CONSTRUCT, s.r.o. - dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 28.12.2018 - podpísané 12.3.2019, zverejnené 18.3.2019

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda aktivačná činnosť - podpísané 20.3.2019, zverejnené 16.4.2019

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - poistná zmluva - podpísané 25.3.2019, zverejnené 16.4.2019

OVING, s.r.o. - mandátna zmluva č. 1/2019 - podpísané 29.3.2019, zverejnené 12.4.2019

CONSTRUCT, s.r.o. - dodatok č. 2 k zmluve o dielo - podpísané 12.4.2019, zverejnené 12.4.2019 

Slovenská inovačná a energetická agentúra - doplnenie dokumentácie k projektu "Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy" - podpísané 12.4.2019, zverejnené 16.4.2019

Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - on-line produkty a služby - zverejnené 29.5.2019

Mgr. Ľubomír Ondris - kúpna zmluva - podpísané 28.5.2019, zverejnené 13.6.2019

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda - podpora vytvárania pracovných miest - podpísané 28.5.2019, zverejnené 20.6.2019

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda - podpora vytvárania pracovných miest vo vymedzených oblastiach zamestnávania - podpísané 28.5.2019, zverejnené 20.6.2019

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda - podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - podpísané 28.5.2019, zverejnené 20.6.2019

Silvia Švidraňová - zámer predať majetok obce záujemcovi - zverejnené 25.6.2019

- Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk "Oprava miestnych komunikácií v obci Ružiná"

Súhrnný list stavby "Oprava miestnych komunikácií v obci Ružiná"

      Rozpočet "cesta nad kostolom"

      Rozpočet "cesta pod kostolom"

      Rozpočet "MK k škôlke"

      Rozpočet "MK k starostovi"

      Rozpočet "MK na ihrisko"

      Rozpočet "MK na priehradu"

      Rozpočet "MK spodná"

- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda - podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - podpísané 26.6.2019, zverejnené 26.6.2019

- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda - Cesta na trh práce 2 - podpísané 26.6.2019, zverejnené 26.6.2019

Ondrej Kliment - zmluva o ukončení nájomnej zmluvy - podpísané 28.6.2019, zverejnené 9.7.2019

Stanislava Melišíková - nájomná zmluva - podpísané 28.6.2019, zverejnené 9.7.2019

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. - úrazové poistenie - podpísané 31.6.2019, zverejnené 10.7.2019

Ing. Pavol Polák, Ing. Oľga Poláková, rod. Lojková - kúpna zmluva - podpísané 19.7.2019, zverejnené 19.7.2019

Ing. Vladimír Uhrin - kúpna zmluva - podpísané 19.7.2019, zverejnené 22.7.2019

Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o. - zmluva o dielo - podpísané 18.7.2019, zverejnené 31.7.2019

Ing. Ivan Trenčan, Bc. Janka Gregušová - kúpna zmluva - podpísané 13.8.2019, zverejnené 13.8.2019

PhDr. Anna Schneiderová - kúpna zmluva - podpísané 13.8.2019, zverejnené 13.8.2019

Ján Turan - kúpna zmluva - podpísané 14.8.2019, zverejnené 14.8.2019

Mgr. Ján Kentoš, Mgr. Ines Kentošová - kúpna zmluva - podpísané 14.8.2019, zverejnené 14.8.2019

Ján Dobrocký - kúpna zmluva - podpísané 14.8.2019, zverejnené 14.8.2019

Vojtech Šufliarsky, Renata Šufliarska - podpísané 23.8.2019, zverejnené 23.8.2019

GURMAN - ZV, s.r.o. - kúpno-predajná zmluva - podpísané 2.9.2019, zverejnené 2.9.2019

Ján Machovič - EDEN - kúpna zmluva - podpísané 2.9.2019, zverejnené 2.9.2019

Potraviny ANKA - kúpno-predajná zmluva - podpísané 2.9.2019, zverejnené 2.9.2019

LUNYS, s.r.o. - rámcová kúpna zmluva - podpísané 2.9.2019, zverejnené 2.9.2019

Jana Babothy - kúpna zmluva - podpísané 12.9.2019, zverejnené 13.9.2019

Stredoslovenská energetika - zmluva o združenej dodávke elektriny - podpísané 22.8.2019, zverejnené 16.9.2019

Stredoslovenská energetika - zmluva o združenej dodávke elektriny - podpísané 22.8.2019, zverejnené 16.9.2019

Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o. - dodatok k zmluve "Oprava miestnych komunikácií v obci Ružiná" - podpísané 26.8.2019, zverejnené 16.9.2019

CHRIEN, spol. s r.o. - rámcová kúpna zmluva - podpísané 30.8.2019, zverejnené 16.9.2019

INMEDIA, spol. s r.o. - kúpno - predajná zmluva - podpísané 30.8.2019, zverejnené 16.9.2019

PEKÁREŇ spol. s r.o. - kúpno - predajná zmluva - podpísané 31.8.2019, zverejnené 16.9.2019

Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o. - zmluva o dielo "Spevnenie krytu prašných ciest a oprava krytov" - podpísané 28.8.2019, zverejnené 19.9.2019

- Pôdohospodárska platobná agentúra - rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok - rozhodnuté 11.9.2019, zverejnené 23.9.2019

- Peter Bacúšan - kúpna zmluva - podpísané 25.9.2019, zverejnené 25.9.2019

- Ministerstvo financií Slovenskej republiky - poskytnutie dotácie - vybavené 19.9.2019, zverejnené 30.9.2019

- SOZA - hromadná licenčná zmluva - podpísané 27.8.2019, zverejnené 11.10.2019

- D.E.A. AUDIT, s.r.o. - dodatok k zmluve o poskytovaní audítorských služieb - podpísané 9.9.2019, zverejnené 11.10.2019

- Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  - Spevnenie krytu prašných ciest a a oprava krytov po výstavbe inžinierskych sietí - podpísané 19.8.2019, zverejnené 16.10.2019

- Pôdohospodárska platobná agentúra - zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - zverejnené 16.10.2019

- Úrad vlády Slovenskej republiky - zmluva o pskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 - podpísané 5.9.2019, zverejnené 16.10.2019

- Obec Dlhé nad Cirochou - kúpno - predajná zmluva - podpísané 3.11.2019, zverejnené 15.11.2019

- Lucia Bíbelová Bodnárová, Zuzana Barnard - kúpna zmluva - podpísané 8.11.2019, zverejnené 8.11.2019

- Dodatok č. 3 k Zmluve o pskytnutí nenávratného finančného príspevku

- Jarmila Mišove - zámer predať majetok obce- podpísané 18.11.2019, zverejnené 26.11.2019

- Ján Kuzma - zámer predať majetok obce - podpísané 18.11.2019, zverejnené 26.11.2019

- Ametys, s.r.o. - darovacia zmluva - podpísané 22.11.2019, zverejnené 29.11.2019

- HANYX, s.r.o. - zmluva o vykonaní mobilného triedeného výkupu odpadu - podpísané 29.11.2019, zverejnené 29.11.2019

- Súťažné podklady na vypracovanie cenovej ponuky - VO vybudovanie detského ihriska MŠ Ružiná - zverejnené 3.12.2019

- SMARTIM, s.r.o. - zmluva o poskytnutí služby - podpísané 18.12.2019, zverejnené 19.12.2019

- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda - Cesta na trh práce 3 - podpísané 23.12.2019, zverejnené 23.12.2019

- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec - dohoda Praxou k zamestnaniu - podpísané 23.12.2019, zverejnené 23.12.2019

- Bc. Anna Winogroczká Čemanová - záznam o finančnom sprostredkovaní - podpísané 31.12.2019, zverejnené 6.2.2020

- Komunálna poisťovňa, a.s. - úrazové poistenie - podpísané 31.12.2019, zverejnené 6.2.2020